ทำเนียบผูุ้บริหารสถานศึกษา

1. นายประศาสตร์ แป้นจันทน์ ระยะเวลาที่ดำรงตำแห่ง วันที่ 24 พฤศจิกายน 2536 – วันที่ 9 พฤศจิกายน 2542

2. นายชาญณรงค์ ธารีพฤกษ์ ระยะเวลาที่ดำรงตำแห่ง  วันที่ 10  พฤศจิกายน  2542 – วันที่ 14  ธันวาคม  2549

3. นายสมมาตร  คงเรือง  ระยะเวลาที่ดำรงตำแห่ง วันที่ 15  ธันวาคม 2549  -  วันที่ 30 กันยายน 2564

4. นางสาวจิรวรรณ จันทไชย  ระยะเวลาที่ดำรงตำแห่ง  วันที่ 1 พฤศิกายน 2564  -  ปัจจุบัน