วิสัยทัศน์สถานศึกษา

ภายในปี 2568 กศน. อำเภอเมืองสุโขทัย จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อยกระดับการศึกษาให้กับประชาชน ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมสุโขทัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ  โลกศตวรรษที่ 21

ปรัชญา  

สืบสานวัฒนธรรมสุโขทัย ก้าวไปศตวรรษที่ 21 ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์

เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ผู้สืบสานวัฒนธรรมสุโขทัย ใช้วิถีชีวิตพอเพียง

เอกลักษณ์สถานศึกษา

องค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

พันธกิจ

  1. จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อยกระดับการศึกษาให้กับประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้น Digital Learning Platform
  2. จัดการศึกษาหลักสูตรการรู้หนังสือไทยให้กับผู้ไม่รู้หนังสือ
  3. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนเพื่อการมีงานทำ
  4. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย
  5. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเน้นเรื่องเมืองสร้างสรรค์ด้านศิลปหัตถกรรม
  6. จัดการศึกษาตามอัธยาศัยเน้นการส่งเสริมการอ่านรูปแบบออนไลน์ และแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ Co-learning space
  7.   ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  8. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
  9. พัฒนาการประกันคุณภาพภายใน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่กระทรวงศึกษากำหนด