ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสุโขทัย ประกาศจัดตั้งขึ้นเป็นสถานศึกษาเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2536 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ/กิ่งอำเภอทั่วประเทศ ในขณะนั้นมีจำนวนทั้งสิ้น 789  แห่งต่อมาเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม  2536  กรมการศึกษานอกโรงเรียนได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการครูในสังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดไปทำหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา  ในศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ/กิ่งอำเภอ ที่จัดตั้งขึ้นดังกล่าว  ในหน้าที่หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ/กิ่งอำเภอ 

เขียนชื่อย่อ กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย  โดยกำหนดโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของสถานศึกษา ประกาศ  ณ  วันที่ 10 มีนาคม  พ.ศ.  2551 ลงนามโดยนายสมชาย  วงศ์สวัสดิ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ลงในราชกิจจานุเบิกษาวันที่  25 มีนาคม  พ.ศ.  2551  และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ 489/2551 ลงวันที่  21 เมษายน  2551  ดังนี้  ข้อที่ 1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ  เรียกโดยย่อว่า กศน.อำเภอ และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต  เรียกโดยย่อ ว่ากศน.เขต