คณะกรรมการสถานศึกษา

1. นายสุทธิชัย  เข็มคง              ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา                                        ประธานกรรมการ

2. นางประเทือง  เหลี่ยมผา        ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข                                     กรรมการ

3. นายวินิต  เนียมน่วม               ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม   กรรมการ

4. นายขรรค์ชัย  ดอนพิมพา       ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเมือง การปกครอง                       กรรมการ

4. นายฉลอง  ศรีม่วง                 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ    กรรมการ

5. นางสาวสมปอง  ช่วยพรม       ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม              กรรมการ

6. นางทุเรียน  พรมมิ                 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น                             กรรมการ

7. นายชนะ  เพิ่มพูน                  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคง                                      กรรมการ

8. นางสาวจิรวรรณ  จันทไชย     ผู้อำนวยการสถานศึกษา                                            กรรมการและเลขานุการ

9. นางสาวเสรี  คงเนียม             ครู ชำนาญการพิเศษ                                                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ