กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป
      บุคลากร


นางเสาวภาคย์ เข็มคง

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลวังทองแดง
หน้าที่ :
เบอร์โทร. :

นางสาวทิพย์วรรณ พันธ์ชัย

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลยางซ้าย
หน้าที่ :
เบอร์โทร. :

นายกรวิทย์ เพ็ชร์มาตศรี

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลบ้านกล้วย
หน้าที่ :
เบอร์โทร. :

นางสาวเสรี คงเนียม

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่ : หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ
เบอร์โทร. :

นางสาววันนิสา ฉ่ำเจริญ

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่ : หัวหน้ากลุ่มจัดการศึกษาฯ
เบอร์โทร. :

นางพัชรีพร ดวงดาว

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัคร กศน.
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เบอร์โทร. :

นางบำเพ็ญ อิสระไพจิตร์

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัคร กศน.
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่แผนงาน
เบอร์โทร. :

นางกานดา หงษ์ผ้วย

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัคร กศน.
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่งานบุคคล
เบอร์โทร. :

นางวาสนา แก้วทุ่ง

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลบ้านกล้วย
หน้าที่ :
เบอร์โทร. :

นางพัชรพร ชัยวรรณ์

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลเมืองเก่า
หน้าที่ :
เบอร์โทร. :

นางสาวพิมพ์ใจ จันทร์โพยม

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลบ้านสวน
หน้าที่ :
เบอร์โทร. :

ว่าที่ร้อยตรีพนม วันจันทร์

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลธานี
หน้าที่ :
เบอร์โทร. :

นางสาวพิชญ์กัลยา เจติยานนท์

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลธานี
หน้าที่ :
เบอร์โทร. :

นายอุดมศักดิ์ ชูยิ้ม

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลบ้านหลุม
หน้าที่ :
เบอร์โทร. :

นายอนุสรณ์ สอนง่าย

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลปากแคว
หน้าที่ :
เบอร์โทร. :

นายสมเกียรติ บัวป้อม

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลปากพระ
หน้าที่ :
เบอร์โทร. :

นายทิวา ยี่ทอง

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลตาลเตี้ย
หน้าที่ :
เบอร์โทร. :

นางสาวจิราวดี มีฤทธิ์

ตำแหน่ง : ครู ศรช.ตำบลเมืองเก่า
หน้าที่ :
เบอร์โทร. :